•  

     

    بازدید از مدرسه احمد مسعود پور شاهین شهر

    بازدید آب منطقه ای اصفهان از دبیرستان حاج احمد مسعود پور - شاهین شهر  

    بازدید از اختراع دانش آموز هانیه رفیعی