•  

     

    بازدید از مدرسه امین نجف آباد

    بازدید آب منطقه ای از دبیرستان امین نجف آباد  

    بازدید آب منطقه ای اصفهان از اختراع دانش آموزان مریم لموچی و شیدا رحمانی