• میزان متوسط سرانه مصرف کل آب در برخی استان ها در ادامه آورده شده است.
   

  میزان متوسط سرانه مصرف کل آب در برخی مراکز استان ها به شرح زیر می باشد:
  تهران 276 لیتر در روز، اصفهان 241 لیتر در روز، شیراز 192 لیتر در روز، مشهد 141 لیتر در روز، تبریز 195 لیتر در روز، ارومیه 197 لیتر در روز.

   

   

   

   

   

   

   

   

     تاریخ ثبت: 1395/01/25    |   تعداد بازدید:177||