• آب مجازی آبی است که در ساخت کالاها استفاده شده است. ساخت کالاها و ارائه خدمات نیاز به آب دارد و آبی که برای ساخت و تهیه محصولات کشاورزی و صنعتی به کار می رود آب مجازی آن محصول نامیده می شود.

  به عبارتی دیگر آب مجازی مقدار آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزی طی فرآیند تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می باشد. صفت مجازی در این تعریف بدان معنی است که بخش عمده ی آب مصرف شده طی فرآیند تولید در محصول نهایی و جود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در محصول باقی می ماند. نکته مهم این که صفت مجازی به معنای غیر واقعی نیست بلکه آب مجازی آب کاملاً واقعی است که بیشتر مصرف شده است.

   

   

   

   

   

   

     تاریخ ثبت: 1395/01/25    |   تعداد بازدید:127||