• شیوه های استفاده از آب های زیرزمینی شامل دو گونه مصنوعی و طبیعی می باشد. در شیوه طبیعی چشمه چشمه­ ها به طور طبیعی از زمین می جوشد و آب ­های زیر زمینی از این طریق بر سطح زمین جاری می گردد. از روش های مصنوعی استفاده از منابع آب زیر زمینی می توان به حفر چاه و قنات اشاره کرد. 

    حفر چاه شامل دو گونه نیمه عمیق و عمیق میباشد. چاه نیمه عمیق معمولاٌ با دست آن را حفر می کنند و مقنی ها در احداث این نوع چاهها از تجربیات زیادی برخوردارند. آب های زیرزمینی در این موارد نزدیک به سطح زمین قرار دارند. چاه های عمیق را با دستگاه حفاری حفر می کنند و پس از اتمام حفاری آن را لوله گذاری می کنند و سپس برای آبکشی از آنها از تجهیزات موتور و پمپ استفاده می کنند .

    آب های سطحی نیز به صورت رودخانه ها، تالاب ها و دریاها و... در سطح زمین جریان دارند. در نقاطی که آب های سطحی همانند دریاچه ها و رودخانه ها وجود نداشته و یا غیر قابل استفاده باشند نیازهای آبی توسط منابع آب زیرزمینی برطرف می شود.

     

     

       تاریخ ثبت: 1395/01/25    |   تعداد بازدید:122||