• در دهه های اخیر عواملی همانند رشد جمعیت، فعالیت های صنعتی- اجتماعی، علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی دیگر، در آلوده کردن آب های زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است. آلودگی آب های زیرزمینی ممکن است از آب هایی که به آنها وارد می شود و یا از منابع دوردست باشد. این آلودگی ها علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای مردم، می تواند اثرات نامطلوبی بر زندگی گیاهان و جانوران ساکن در آب نیز داشته باشد.

  منابع آلوده ساز آب های زیرزمینی را می توان به این صورت طبقه بندی کرد:

  • فاضلاب های شهری و مناطق مسکونی که یا مستقیما وارد زمین می شوند و یا پس از تخلیه جذب زمین می شوند. این فاضلاب های دارای آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی هستند.
  • فاضلاب های صنایع که از کارخانه ها و تاسیسات صنعتی نشت می کنند و یا به صورت غیرقانونی در زمین رها می شوند.
  • زباله های جامد شهری که در نقاطی انباشه می شوند و توسط آب های سطحی قسمتی از آنها شسته شده و وارد سفره­ های آب زیرزمینی می شوند.
  • زباله های جامد صنعتی
  • زهاب حاصله از مزارع کشاورزی کود داده شده که به سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کنند.

   

   

     تاریخ ثبت: 1395/01/25    |   تعداد بازدید:160||